Giải pháp IoT trong công nghiệp
Industrial IoT - Smart factory


flash
Tích hợp nhanh chóng.

network
Mềm dẻo, có khả năng mở rộng hệ thống lớn.
Không giới hạn số lượng thiết bị

analytics
Quan sát dữ liệu dễ dàng.
Dễ dàng tích hợp các nền tảng phân tích khác

networking
Tích hợp các lớp bảo mật.
Hệ thống có thể tích hợp riêng cho doanh nghiệp