Giải pháp IoT trong công nghiệp
Industrial IoT - Smart factory


[:vi]flash[:]
Tích hợp nhanh chóng.

[:vi]network[:]
Mềm dẻo, có khả năng mở rộng hệ thống lớn.
Không giới hạn số lượng thiết bị

[:vi]analytics[:]
Quan sát dữ liệu dễ dàng.
Dễ dàng tích hợp các nền tảng phân tích khác

[:vi]networking[:]
Tích hợp các lớp bảo mật.
Hệ thống có thể tích hợp riêng cho doanh nghiệp